گزارش تصویری تمرینات جوانان پرسپولیس در اردوی گرگان - 7 تیر 1401